Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.livol.lt svetaine (toliau „Svetainė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Naudotojas/Vartotojas naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis. Prieš pradėdami naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.2. Svetainę administruoja bei su ja susijusias paslaugas teikia kaip Valdytojas „Orkla Care” UAB, buveinės adresas:  Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius, juridinio asmens kodas 301240827, PVM mokėtojo kodas LT100003573511.

1.3. Naudotoju laikomas asmuo, besinaudojantis svetainės paslaugomis.

1.4. Svetainės Naudotojui nesuteikiama galimybė naudotis svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo nesinaudoti Svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.5. Valdytojas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be jokio papildomo pranešimo Naudotojui. Naudotojui lankantis Svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios apsilankymo momentu, todėl Naudotojui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsilankymo metu.

1.6. Valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Valdytojas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Svetaine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

1.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Valdytojas gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Naudotojui.

1.9. Visas Svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus, priklauso „Orkla Care“ UAB arba „Orkla Care“ UAB turi leidimą naudotis tokiais objektais. Be atskiro Valdytojo leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naršymo Svetainėje tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios Svetainės, nei jos atskirų ar jos turinio dalių. Medžiagą Svetainėje „Orkla Care“ UAB savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais.

1.10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Naudotojas, norėdamas pateikti Valdytojui užklausą, Svetainėje užpildo užklausos formą, kurioje privalu pateikti šiuos Naudotojo asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą. Be to, Svetainė gali automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Naudotojo naudojamo įrenginio tipą, unikalų įrenginio ID, operacinę sistemą ir versiją, Naudotojo naudojamos naršyklės tipą, pageidaujamą kalbą ir informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate Svetainę (kaip ilgai ir kuriuose puslapiuose lankotės).

2.2. Naudotojas yra atsakingas, kad užklausos formoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.

2.3. Teisiniu Naudoto asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra Naudotojo duotas sutikimas (LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punktas, o nuo 2018 metų gegužės 25 dienos – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a punktas).

2.4. Naudotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių  teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis Valdytojas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Naudotojo asmens duomenys bus naudojami pateikiant atsakymą į Naudotojo atsiųstą užklausą.

2.6. Naudotojo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Valdytojas, susijusios grupės įmonės ir jo partneriai, su kuriais Valdytojas bendradarbiauja vykdant Svetainės administravimą. Valdytojas neatskleis Naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus subjektus, arba kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.7. Naudotojas gali statistiniais tikslais naudoti su Naudotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie aplankytus puslapius Svetainėje. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Naudotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.8. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.9. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Valdytojui, susipažinti su Valdytojo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Naudotojo teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, reglamentuojamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

2.10. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

2.11. Jei Naudotojas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Valdytojas elgiasi su jo asmens duomenimis, Naudotojas gali susisiekti su Valdytoju 3.2. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs tą klausimą.

2.12. Jei Naudotojas nėra patenkintas Valdytojo atsakymu ar mano, kad šis tvarko Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, jis turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Apsikeitimas informacija

3.1. Naudotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Valdytoju el. paštu info@orklacare.lt,  telefonu (8 5) 2310 654 ar nurodyta kita kontaktine informacija: „Orkla Care“ UAB, Trinapolio 9E, Vilnius 08337.

4. Apie slapukų ir asmens duomenų naudojimą

4.1. Orkla interneto tinklapiuose naudojami slapukai ir panašios technologijos, saugančios informaciją jūsų asmeniniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose ar planšetiniuose kompiuteriuose. Visa tai dažniausiai saugoma interneto naršyklėje. Mes naudojame slapukus tam, kad suteiktume lankytojams prieigą prie skirtingų mūsų tinklapių funkcijų, atskirtume vartotojus vienus nuo kitų, analizuotume savo tinklapių veikimą ir pateiktume pritaikytą vartotojo interesais pagrįstą reklamą. Tam mums būtinas tam tikras mūsų vartotojų asmeninės informacijos naudojimas – kaip jis aprašomas žemiau – ir padeda mums pagerinti savo svetainę bei padaryti mūsų skaitmeninę komunikaciją aktualesne jos gavėjams. Mūsų lankytojai gali savanoriškai pasirinkti sutikti su slapukų naudojimu per savo naršyklės ar įrenginio nustatymus. Savo svetainės nustatymuose jūs galite pasirinkti, kokius slapukus jūsų naršyklė atsisiunčia. Ten jūs taip pat galite ištrinti visus esamus slapukus kurie yra saugomi jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas savo naršyklėje ar įrenginyje gali sumažinti mūsų (ir kitų) svetainių našumą ir funkcionalumą.

4.2. Šioje svetainėje esančių slapukų paskirtis
Mūsų tinklapis naudoja slapukus, išsaugomus mūsų arba trečiųjų asmenų siekiant šių tikslų:- Analizė: Mes naudojame slapukus tam, kad galėtume suskaičiuoti unikalių tinklapio lankytojų skaičių ir rengti statistiką apie mūsų svetainės veikimą bei funkcionalumą. Mūsų naudojama programinė įranga išsaugo informaciją apie pateikiamus puslapio parodymus ir informaciją apie vartotojų geografinę padėtį, įrenginį, operacinę sistemą bei naršyklę.- Prisijungimo paslaugos: Jei tinklapyje yra galimybė pasinaudoti prisijungimo paslauga, mes saugome ID numerį ir prisijungimo laiką slapuke jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Dėl to jums nereikia iš naujo prisijungti kiekvieną kartą jums atidarius puslapį.- Interesais pagrįsta reklama internete: Jūs galite matyti bendrovių, valdomų Orkla, reklamas dėl slapukų, išsaugotų jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Mes dažniausiai grindžiame šią informaciją naudotu turiniu, informacija apie vartotoją arba geografine padėtimi. Tokiu būdu mes stengiamės nustatyti jūsų interesus ir paversti mūsų reklamas aktualesnėmis jums. Tai pakartotinės rinkodaros technologija ir produktas, pateikiamas mums trečiųjų šalių.- Dvigubi profiliai: Mes grindžiame dvigubų profilių kūrimą elgsenos duomenimis, surinktais iš mūsų tinklapių. Atsižvelgdami į žinias, kurias turime apie vieną grupę vartotojų, mes išplečiame vartotojus į naujus segmentus, kurių vartotojai turi panašius interesus ir elgesį kaip ir pradinė vartotojų grupė.

4.3. Kontaktai – Užklausa dėl prieigos
Orkla sudaro daug įmonių, gaminančių prekes maisto papildų ir maisto produktų vartotojams bei įmonėms. Šios įmonės yra bendri jūsų duomenų valdytojai.
Prašome atsiųsti el. laišką privacy@orkla.no, jei pageidaujate gauti prieigą prie mūsų turimų jūsų asmens duomenų, juos patikslinti, ištrinti ar gauti juos jums išduotus. Jūs taip pat galite prieštarauti, reikalauti apribojimo ar atsiimti savo sutikimą(-us) bet kuriuo metu. Jūsų žiniai, jūs taip pat galite pateikti pretenziją Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tada, jei nesate patenkinti mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu.

4.4. Su slapukų dėka sukaupta asmenine informacija susijusias paslaugas teikiančios trečiosios šalys:
Daisoras, UAB.

4.5. Orkla Bendrovės ir prekiniai ženklai, besidalijantys atsakomybe už asmens duomenų tvarkymą:
Orkla Care UAB
Möller’s prekinis ženklas
Nutriless prekinis ženklas
Maxim prekinis ženklas.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

5.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

5.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.4. Interneto Svetainės Valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl paties Naudotojo, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Svetainės naudojimą. Interneto Svetainės Valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

5.5. Svetainėje gali būti nuorodų į kitų bendrovių ar asmenų svetaines, kurioms nėra taikomos šios Taisyklės, todėl Valdytojas neatsako už jokį Jūsų asmens duomenų tvarkymą tose svetainėse. Prašome įdėmiai perskaityti tokių svetainių privatumo ir slapukų politiką siekiant gauti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir slapukų naudojimą.

5.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asmens duomenų tvarkymo politika Orkla Care UAB (atsisiųsti)

Privatumo politika ir slapukai LIVOL (atsisiųsti)